ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការរិះគន់ថា ប្រភពទឹកហូរចេញពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ឈីលូ និងគំនរសំណល់ជាច្រើន ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់សុខភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់….

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button