ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ពិតជាថ្លើមធំមែន គ្មានច្បាប់ធ្វើអាជីវកម្មហើយ បង្គាប់ឲ្យចៅសង្កាត់ទូរស័ព្ទទៅថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តទៀតផង…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button