ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុករមាសហែក បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូស្រុករមាសហែក ចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្លាស់ប្តូការងារការទូត រវាងស្រុករមាសហែក ស្រុករំដួល និងស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយស្រុចូវថាញ់ ខេត្តតៃនិញ ប្រទេសវៀតណាម…

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ២០២២ លោក ស៊ូ ម៉ុល អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុករមាសហែក បានដឹកនាំ គណៈប្រតិភូស្រុករមាសហែក ចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្លាស់ប្តូការងារការទូត រវាងស្រុករមាសហែក ស្រុករំដួល និងស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយស្រុចូវថាញ់ ខេត្តតៃនិញ ប្រទេសវៀតណាម ។

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button