ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមព័ត៌មានសិល្បះនិងកីឡា

ព្រះសង្ឃរួមជាមួយឯកឧត្តម លោកឧកញ៉ា លោកជំទាវ លោក លោកស្រីនិង  ពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយបានប្រារព្ធធ្វើបុណ្យមហាអង្កកឋិនទានដង្ហែទៅកាន់វត្តតានូ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button