ព័ត៌មានជាតិ

ប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃ ទទួលបានអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លា ពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជា

ប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃ ទទួលបានអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លា ពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជា នាថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button