ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ឯកឧត្តម ឡុង សេង អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខនិងសំណេះសំណាល មន្ត្រីរាជការនៅមន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តស្វាយរៀង…………

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button