ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

អភិបាលខេត្តស្វាយរៀង សូមឱ្យប្រធានមន្ទីរ អភិបាលក្រុងស្រុកទាំងអស់ ត្រូវចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានជាដៃគូការងារ…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button